Golfbaan Welderen

In mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Die
verving de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Als golfclub verwerken we persoonsgegevens. Dus hebben wij ook met deze wet te maken. Met
verwerken wordt bedoeld: opslaan en gebruiken. Het gaat dan om persoonsgegevens van onze
leden en van gastspelers die meedoen aan invitatiewedstrijden die wij organiseren, zoals b.v. de
vrienden- en vriendinnenwedstrijd in de ledenweek.


Waarom deze verordening als gevolg van Europese wetgeving?


Onze wereld wordt steeds digitaler (internet). Naast heel veel voordelen zitten er ook nadelen
aan! Denk aan z.g. ‘hacks’ en identiteitsdiefstal. Ieder mens, ieder verenigingslid, iedere
stichtingsmedewerker en iedere medewerker van een (branche-)organisatie heeft het recht dat
er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Jij als privépersoon staat met
allerlei soorten persoonsgegevens opgeslagen in honderden databestanden, zelfs zonder dat je
daar erg in hebt. Misbruik ligt dus op de loer.


Het gaat heel ver... bijvoorbeeld ook om gegevens die jouw internet-/tv-provider van je vastlegt
(waar kijkt je naar en hoe lang?), het gaat ook om camera’s die je volgen in een winkelstraat, je
data via zoekmachines, wifi, gebruik van app’s. Data te over die ook nog eens verhandeld kunnen
worden, zonder dat je er weet van hebt. Dit is niet alleen een Nederlands probleem, het is EU-
breed. Daar met de AVG is er beleid op gemaakt.


Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?


Golfclub Welderen gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Het bestuur en alle vrijwilligers
zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Zij mogen de persoonsgegevens waar zij toegang
toe hebben, alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, zoals bijvoorbeeld het
inschrijven voor wedstrijden of het vastleggen van je handicap.
Je persoonsgegevens zijn vastgelegd in E-Golf4U. De leden van b.v. de Wedstrijdcommissie of de
Regel- & handicapcommissie hebben alleen met een persoonlijke inlognaam en wachtwoord
toegang tot dit systeem.


Maar ook alle leden van onze golfclub dienen zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens
van andere leden. Daar hebben ze ten slotte ook toegang toe.


De wijze waarop we binnen Golfclub Welderen omgaan met persoonsgegevens is vastgelegd in
een zogenaamde Privacy Policy. Onderdeel van deze Privacy Policy is een verplichting tot
geheimhouding, voor bestuur en vrijwilligers, maar ook voor alle leden. Uiteraard is de Privacy
Policy te vinden op deze website:

privacy policy


In deze Privacy Policy is tevens aangegeven hoe je je rechten met betrekking tot je
persoonsgegevens kunt inroepen.

Vragen?


Als je vragen hebt over de AVG neem dan gerust contact op met Ad Stoop. Hij is contactpersoon
AVG voor Golfclub Welderen. Je kunt ook een van de andere bestuursleden aanschieten.

 

 

is een 'Geheimhoudingsverklaring', deze is dan ook aanwezig in het dokument:.