Golfclub Welderen

Regel- en Handicapcommissie

De goede handicap

Golf handicap comm

Het handicapsysteem is het meest unieke en onderscheidende element in onze sport. Het maakt het mogelijk dat alle golfers met én tegen elkaar kunnen spelen. Als vereniging vinden wij het daarom belangrijk dat iedereen een passende ofwel “de goede handicap” heeft.

De goede en eerlijke handicap

Wij willen dan ook iedereen stimuleren om niet alleen een handicap te halen, maar er ook voor te zorgen dat er van een passende handicap wordt gespeeld. Nu blijkt dat hoe meer kaarten iemand registreert, hoe realistischer de handicap is. Daarom roepen wij u op om zo veel mogelijk qualifying kaarten te lopen, liefst bij iedere ronde golf die u speelt.

Lees meer: De goede handicap

Nieuwe handicaptabel Par 3/4 Baan

De NGF heeft de handicaptabellen van de Par 3/4-banen in Nederland aangepast. Uit een uitgebreide analyse van de gemaakte scores in 2016 is gebleken dat spelers op een Par-3 Baan gemiddeld 2 Stablefordpunten meer behalen dan op een grote baan. Dit verschil wordt groter naarmate de baan korter is. Voor het beter vergelijkbaar kunnen maken van scores en handicaps op een Par-3 en een grote baan ontvangen alle spelers in de nieuwe tabel minder slagen dan voorheen.  De NGF verwacht dat door deze aanpassing de vergelijkbaarheid van scores en handicaps met grote banen beter zal zijn, dan dit tot op heden is geweest.

De nieuwe tabel is met ingang van 1 juli jl. van kracht geworden. De nieuwe tabel vindt u op het mededelingenbord in de hal van het clubhuis. Ook E-Golf4U is aangepast zodat uw score volgens de nieuwe tabel wordt berekend.

Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot de Regel- en Handicapcommissie (handicap@golfclubwelderen.nl).

Invoeren Q-scores

Leden dienen zelf hun Q-kaarten in het systeem in te voeren. Dit kan op de volgende manieren:

Q-kaarten op Welderen

Voordat u een Q-kaart gaat lopen op Welderen dient u óf via de kiosk in de hal van het clubhuis óf via de web-app van E-Golf4U een Q-kaart aan te vragen. Doet u dit via de kiosk dan krijgt u een sticker die u op uw kaart plakt. Komt er geen sticker uit het apparaat dan kunt u ook het kaartnummer dat op het scherm getoond wordt op uw kaart invullen. Doet u dit via de web-app van E-Golf4U dan dient u het kaartnummer dat op het scherm getoond wordt op uw kaart in te vullen. Na afloop van uw ronde vult u uw score in op de kiosk of in de app.

Q-kaarten op een vreemde baan

Indien u niet op Welderen, maar op een andere baan (in binnen- of buitenland) een Q-kaart heeft gelopen dan kunt u deze onder “Vreemde kaart” óf via het ledenportaal óf via de web-app invoeren in het systeem. Na het invoeren van de Q-kaart hetzij via de kiosk, de web-app of het ledenportaal dient deze binnen drie weken na invoering bij de 'Regel & Handicap'-commissie worden ingeleverd, zodat er steekproefsgewijs gecontroleerd kan worden. Vergeet er niet voor te zorgen dat de kaart vollledig is ingevuld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de handtekeningen en lidcodes van de speler én de marker en aan de datum waarop gespeeld is. Na deze drie weken wordt de kaart ongeldig verklaard.

Hoe u een sticker aanvraagt of hoe u een score invoert, staat uitgebreid omschreven in de handleidingen voor E-Golf4U die u elders op deze site kunt vinden.

Taken Regel- & Handicap Commissie

De hoofdtaken van de 'Regel- & Handicap Commissie' zijn:

 • Toekennen, berekenen, administreren en publiceren van de handicaps van alle leden volgens de regels van de Nederlandse Golf Federatie (NGF).
 • Voorlichting geven aan de leden over de regels van het golfspel.
 • Het afnemen van het regelexamen.
 • Ondersteunen van de 'Wedstrijd Commissie' en toezien op het naleven van de eisen voor 'Qualifying Wedstrijden'.
 • Adviseren van de 'Baan Commissie' over de inrichting en de markeringen van de baan.
 • Contact onderhouden met de regiocommissaris en de 'Regel- & Handicap Commissie' van de NGF.

Handicap

Iedere golfer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handicap. De handicap wordt geregistreerd in het ledenportaal van de club. Uitslagen van wedstrijden worden door de Wedstrijdcommissie verwerkt. Qualifyingkaarten dient uzelf in het systeem in te voeren (zie ook: Invoeren Q-scores).

Hoe u uw eerste EGA-handicap behaalt leest u onder EGA handicap.

Om bij maandbekerwedstrijden mee te dingen om de prijzen moet uw handicap actief zijn. Een inactieve handicap wordt actief nadat u drie qualifyingkaarten heeft ingeleverd, en blijft actief als u per jaar vier qualifyingkaarten inlevert.

Hebt u vragen over uw handicap, stuur dan een e-mail naar handicap@golfclubwelderen.nl

Hoe krijg je een EGA-handicap?

handicapDe Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft in 2012 het Reglement GVB (Golfvaardigheidsbewijs) vervangen door het Reglement Clubhandicap 54. Per 1 februari 2016 is dit reglement gewijzigd in Reglement Handicap 54 2016. Het nieuwe reglement kun je hier vinden.

Wat staat er in dit reglement?

In het Reglement Handicap 54 2016 is beschreven wat een beginnende golfer allemaal moet doen om een EGA-handicap van 54 (of lager) te behalen. Het begint allemaal met golfbaanpermissie. Je krijgt, nadat is gebleken dat je over voldoende golfvaardigheden beschikt, een NGF-golfbaanpermissie. Dit wordt afgegeven door een van de professionals van de golfschool.

Vervolgens moet je regelexamen doen. Bij het Golfregelexamen worden er 30 vragen gesteld, 10 etiquettevragen, 19 regelvragen, en 1 stablefordvraag. Als je 23 of meer vragen goed hebt beantwoord, ben je geslaagd. Dit regelexamen wordt afgenomen door een van de leden van de Regel- & Handicapcommissie. (Voor kinderen jonger dan 14 jaar geldt een andere regeling, zie hiervoor de pagina van de 'Jeugdcommissie')

En dan kan je een EGA-handicap behalen. Hiervoor moet je – samen met iemand die al een handicap van 54 of lager heeft (een marker) – een qualifyingkaart lopen. Dat kan op 9 of 18 holes van de grote baan of van de Par 3/4-baan. Als je – uitgaande van handicap 54 - bij 9 holes 18 punten of meer behaalt en bij 18 holes 36 punten of meer, dan krijg je een EGA-handicap 54 of beter.

Het is mogelijk om al regelexamen te doen voordat je golfbaanpermissie hebt, maar een qualifyingkaart kan je pas lopen als je de eerste twee “hobbels” hebt genomen.
Heb je vragen over deze procedure neem dan gerust contact op met een van de leden van de Regel- & Handicapcommissie.

Dolf de Bruin Voorzitter R&H-commissie

Regel Examen

Zie ook Hoe krijg je een EGA-handicap.

Het regelexamen wordt iedere laatste donderdag van de maand afgenomen door de Regel- & Handicapcommissie. Wilt u aan dit examen meedoen, stuur u dan een e-mail naar dolfdebruin@upcmail.nl. Dolf zal dan aangeven wanneer u examen kunt doen.

Gedragsregels / Etiquette / Kleding

Regelmatig valt het mij op dat veel spelers op onze baan de elementaire gedragsregels voor het golfspel niet kennen. Als het goed is, is iedere speler in het bezit van het boekje 'Golfregels' van de NGF. Je hoort dit tenslotte in je golftas te hebben. Naast de regels van het golfspel – die wij allemaal natuurlijk moeten kennen – wordt hierin ook aandacht besteed aan de etiquette op de golfbaan. Ik roep iedereen op om deze etiquetteregels nog eens door te lezen. Het zijn maar vier bladzijden.

Het is een kleine moeite om je aan deze regels te houden en je medespelers hierop wijzen. Goed gedrag in de baan draagt bij aan meer golfplezier. De marshalls van onze club houden toezicht op het gedrag in de baan en hebben het recht de spelers hierop aan te spreken.

Voor diegene die het golfregelboekje (nog) niet hebben, heb ik de meest gangbare gedragsregels samengevat:

 1. Houd rekening met andere spelers in de baan; niet alleen met je flightgenoten, maar ook met de spelers op de andere holes.
 2. Zorg voor een vlot speeltempo:
  • Houd aansluiting met de flight voor je;
  • Laat op tijd door als je naar je bal moet zoeken;
  • Sta klaar om te slaan.
 3. Zorg voor de baan:
  • Maak geen oefenswing op de afslagplaats;
  • Hark bunkers aan;
  • Leg plaggen terug (ook op de afslagplaats);
  • Herstel pitchmarks (ook die van een ander);
  • Gooi niet met de vlaggenstok;
  • Leun niet op je putter op de green;
  • Rijd niet over de voorgreen met je trolley, buggy of handicart;
  • Rijd niet tussen greenside bunkers en de green door;
  • Zet je trolley, buggy of handicart niet vlak naast de green, maar rijd hem alvast richting de volgende hole.

Deze regels gelden niet alleen tijdens wedstrijden, maar ook als je gezellig met vrienden/vriendinnen door de baan gaat.

Tot slot vraag ik jullie aandacht nog even voor de kleding. Correcte kleding in de baan en in het clubhuis wordt zeer op prijs gesteld. Trainings- en joggingpakken zijn geen passende kleding op de golfbaan.

Lees meer: Gedragsregels / Etiquette / Kleding