Golfclub Welderen

Van het bestuur 23 november 2015

hamerOmdat het bestuur meer transparantie in de communicatie nastreeft zullen wij regelmatig de onderwerpen van de vergaderingen (wij vergaderen een keer per maand) op de website samenvatten. Onderstaand volgen een aantal activiteiten:

Statuten en huishoudelijke reglement

Omdat een aantal zaken in de statuten en huishoudelijke reglement gedateerd zijn, is het bestuur van mening dat deze aangepast dienen te worden. In de volgende Algemene ledenvergadering (8 maart 2016) wordt een voorstel voor statutenwijziging ter goedkeuring aan u voorgelegd.

Lees meer: Van het bestuur 23 november 2015

Najaar op Welderen.......

kitty bos 02Het is toch niet te geloven hoe snel de zomer alweer voorbij is? Na een paar mooie maanden met veel golf heeft de herfst te vroeg van zich laten horen. De baan is erg nat met veel gevolgen voor wedstrijden, maar vooral de prestaties lijden hieronder. Dat laatste mag het speelplezier niet bederven. Hierom heeft de Regel & Handicapcommissie nieuwe tijdelijke regels ingesteld. Elders op de website vind je hierover meer.

Lees meer: Najaar op Welderen.......

Verslag vrijwilligersdag

vrijwilligersdag 7Als blijk van waardering voor de inzet en inspanning werden alle vrijwilligers, met of zonder partner, van onze golfclub Welderen, uitgenodigd voor een Shotgun Texas Sramble 4 bal, op zondag 30 augustus. Wat mij betreft een prima initiatief van het bestuur en nogmaals dank daarvoor. Een vereniging als de onze bestaat uit vrijwilligers en het liefs nog heel veel meer mensen die actief zijn in welke commissie dan ook.

Nu weet ik uit ervaring dat de vrijwilligersdag wel een erg gezellige middag en avond kan worden en schreef me in, samen met al die anderen vrijwilligers. Het programma golf met borrel, diner en prijsuitreiking spreekt ons allen wel aan. Onze zeer gewaardeerde voorzitter Kitty Bos sprak tijdens de prijsuitreiking mooie warme woorden. Het podium dat vrijwilligers krijgen was hartverwarmend, bijna net zo warm als de dag zelf en ’t bleef nog lang warm op het terras.

De prijsuitreiking is dan bijzaak, hoewel we in onze flight, Charlotte Paul Nick Johan, er serieus werk van hebben gemaakt om te winnen. Flight- genoten nog bedankt voor erg gezellige golfdag. Aan het eind van de dag bleek ook nog dat onze plezierige inspanning had geleid tot de 1ste prijs, maar daarover later meer.

Lees meer: Verslag vrijwilligersdag

Vrijwilligersdag 2015

Op 30 augustus was het erg gezellig op de vrijwiligersdag. Dat kunt u aan de foto's (bedankt Jan vd Velde) wel zien. Het weer was goed, de baan lag er goed bij (nee even niet over de bunkers zeuren) en met de Texas-Scramble wedstrijdvorm lijkt het net of je echt kunt golfen (alleen parren en birdies, op een enkele bogey na). Het bestuur wil met deze wedstrijd en avond alle vrijwilligers die zich inzetten voor de club, bedanken. Ze staan bijna allemaal op de foto. Voor het verslag van de winnaars, klik hier.

Zou u dat ook wel willen, zo mooi op de foto? Schroom niet om je bij het bestuur aan te melden. Vrijwilligers zijn er nooit genoeg. 

Vrijwilligersdag 2015

kitty bos 02Golfclub Welderen telt ongeveer 90 vrijwilligers. Dat is absoluut iets om in ieder geval één keer per jaar bij stil te staan. Dat wil ik graag hierbij doen, maar ook op 30 augustus a.s.tijdens de Vrijwilligersdag. Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Dat betekent dat wij zelf kiezen om dit te doen, maar dat we hier ook onze verantwoordelijkheden moeten kennen. En soms brengt vrijwilligerswerk gewoon verplichtingen met zich mee.  Maar het brengt ook veel plezier en nieuwe vrienden met zich mee, bovenal, als het goed is, energie.

Op 30 augustus wordt wederom de Vrijwilligersdag gehouden met een golfwedstrijd en een gezellig diner, georganiseerd voor alle vrijwilligers van Golfclub Welderen als dank voor hun inspanningen en inzet in het afgelopen jaar. De vrijwilligers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen en kunnen zich inschrijven via het ledenportaal van de club

Lees meer: Vrijwilligersdag 2015

Bedankje Stichting Leergeld Oost Betuwe

logo leergeld1Vorig jaar tijdens de ledenweek is er een sponsor-dag georganiseerd waarvan de opbrengst geschonken is aan Stichting Leergeld Oost Betuwe. We hebben onlangs een bedankbrief van Leergeld Oost Betuwe mogen ontvangen waarvan hier een samenvatting:

Namens alle vrijwilligers en de kinderen waarvoor wij ons inzetten, danken wij u bijzonder hartelijk voor uw financiële bijdrage aan Stichting Leergeld Oost Betuwe. We zijn sinds 1 april dit jaar operationeel en mede dankzij uw steun hebben we een goede start kunnen maken. We hebben al een flink aantal aanvragen ontvangen die we momenteel in behandeling hebben en de eerste bijdragen aan kinderen zijn al gedaan. Leergeld Oost Betuwe zet de kinderen in Lingewaard en Overbetuwe centraal. We werken samen met de gemeenten en andere partijen om te voorkomen dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, maatschappelijk worden buitengesloten. Nogmaals bedankt voor uw bijdrage en betrokkenheid”.

Algemene Ledenvergadering 10 maart 2015

Ook dit jaar was de Algemene Ledenvergadering (ALV) in maart, ditmaal op de 10e. In de ALV legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en vraagt zij toestemming aan de leden voor het in de toekomst te voeren beleid.

Dit jaar had de ALV een speciaal tintje omdat dit de laatste vergadering was met Alex Cornelissen als voorzitter en Peter Paardekooper als secretaris. Bij deze wil ik Alex en Peter nogmaals bedanken voor hun bijdrage en inzet.
Daarnaast stonden er verschillende andere bestuurs mutaties op de agenda en zijn Margot van ’t Riet als vice-voorzitter en Ad Braam als secretaris gekozen.

Natuurlijk bedank ik de leden in het gestelde vertrouwen in het bestuur. Ik kijk uit naar een mooie tijd als voorzitter van de golfclub en hoop, op mijn manier van toegevoegde waarde te zijn.

Bijgaand vindt u hier de notulen van de ALV. Noteer alvast in uw agenda; 8 maart 2016 vindt de volgende ALV plaats.
Graag tot snel op de golfbaan!

Kitty Bos
Voorzitter Golfclub Welderen

Algemene Ledenvergadering 10 maart 2015

Beste leden,

Het is zeer waarschijnlijk de laatste keer dat deze voorzitter u via dit medium over een actuele gebeurtenis wil informeren. Die gebeurtenis is de jaarlijkse terugkerende Algemene Ledenvergadering ofwel ALV, die dit jaar op 10 maart a.s. zal plaatsvinden.

Om uw geheugen nog een keer op te frissen: Golfclub Welderen is een vereniging, die leden heeft. De leden kiezen een bestuur en die roept op haar beurt commissies in het leven, maar het HOOGSTE gezagsorgaan van een vereniging zijn en blijven de leden zelf, die in de ALV hun goedkeuring moeten geven aan het beleid dat het bestuur wil voeren. Over de uitvoering van dat beleid moet het bestuur in deze ALV ook verantwoording aan de leden afleggen. Zijn de leden van mening dat het bestuur haar werk niet goed doet, kan in het uiterste geval het bestuur worden weggestuurd.
Gelukkig heeft die situatie zich in de afgelopen 20 jaar niet voorgedaan, maar ik wilde dit voorbeeld toch geven ter adstructie van het gezag van de leden.

Lees meer: Algemene Ledenvergadering 10 maart 2015

Gebruiks-/Speelrechtovereenkomst

In 2000 is voor het eerst een gebruiks-/speelrechtovereenkomst afgesloten tussen de altgolfvereniging en de exploitatiemaatschappij Welderen. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd. Van tijd tot tijd wordt de overeenkomst geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Recentelijk is de overeenkomst gewijzigd en opnieuw vastgesteld.

Zo is nu vastgelegd dat in het weekend ook deelnemers aan de NGF-competitie op de 18-holes baan mogen spelen. Dit was al toegestaan, maar de tekst van de overeenkomst was op dat punt niet helder. Er zijn afspraken gemaakt over het, in overleg, verplaatsen van starttijden in uitzonderingsgevallen en over het tijdig melden van het niet gebruiken van gereserveerde speeltijd.

Lees meer: Gebruiks-/Speelrechtovereenkomst

Bestuur 2015

Beste leden,

In mijn vorige stukje op onze site heb ik u erover geinformeerd dat het bestuur zal voorstellen Kitty Bos in de ALV in maart 2015 te kiezen als voorzitter van het bestuur van onze golfclub. Kitty vervult thans de functie van vice-voorzitter en indien u onze voordracht volgt, komt deze functie vacant en zal deze opnieuw ingevuld dienen te worden. Het bestuur is op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat-bestuurslid.

Hetzelfde geldt voor de functie van secretaris. De huidige secretaris, Peter Paardekooper, heeft helaas besloten zich in de komende ALV niet herkiesbaar te stellen. Hij is in diverse bestuursfuncties elders actief en de combinatie met de arbeidsintensieve functie van secretaris van onze vereniging is voor Peter iets teveel van het goede geworden. Ook voor de functie van secretaris heeft het bestuur dus een nieuwe kandidaat moeten zoeken.

Lees meer: Bestuur 2015

Communicatie Commisie

Beste leden,

Goede communicatie met de leden van onze vereniging is erg belangrijk. Het is om deze reden ook van groot belang dat de vereniging een goed functionerende communicatiecommissie heeft.

De afgelopen tijd zijn er nogal wat mutaties in deze commissie geweest. Op deze site heb ik u daar over geinformeerd. Door omstandigheden die met name waren gelegen in het feit dat Patrick IJtsma in verband met zijn werk veel in het buitenland is, heeft hij het voorzitterschap helaas moeten neerleggen. Patrick bedankt voor jouw inspanningen, met name in het kader van ons 20-jarige jubileum, voor de communicatiecommissie.

Lees meer: Communicatie Commisie

Voorzitter 2015

Beste leden,

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 11 maart jl heb ik mij voor het voorzitterschap van onze golfvereniging herkiesbaar gesteld, echter met de kanttekening dat ik om in deze vergadering vermelde redenen, dat voorzitterschap tot de ALV van maart 2015 zou willen vervullen. Door enkelen is wat gemord, maar de ALV heeft mij herkozen.

Omdat besturen, evenals regeren, vooruitzien is, heeft het bestuur zich al in een vroeg stadium over de vraag gebogen wie in de ALV van 2015 als nieuwe voorzitter van onze club door het bestuur zou moeten worden voorgedragen. Immers ingevolge de statuten van onze vereniging draagt het bestuur een kandidaat voor het voorzitterschap aan de ALV voor. In dat kader hebben wij ons uitgebreid binnen de vereniging georienteerd, hetgeen geresulteerd heeft in een aantal potentiele kandidaten. Opgemerkt dient in dit verband te worden dat na 4 achtereenvolgende mannelijke voorzitters het bestuur het tijd achtte dat een vrouwelijke voorzitter aan het roer van de vereniging zou staan.

Lees meer: Voorzitter 2015